Арбитраж – Arbitration

Определение за Арбитраж (съществително)

  1. Арбитражът е алтернативен процес за решаване на спорове, който се провежда извън съда. При арбитраж, неутрална трета страна (арбитър) преглежда случая и изслушва и двете страни преди да вземе окончателно решение относно спора. Тези решения са правно обвързващи. Арбитражът може да се проведе само ако и двете страни са се съгласили с това.