Лична информация – Personal Information

Определение за Лична информация (съществително)

  1. Лична информация (лични данни) е всяка записана информация, която може да се използва за идентифициране на физическо лице. Личната информация включва, но не се ограничава до, имена, адреси, религиозна или политическа принадлежност, сексуална ориентация, семейно положение, криминална история, медицинска информация, ЕГН/ЛНЧ, образование и финансова история и др.