Субект на данни – Data Subject

Определение за Субект на данни (съществително)

  1. Субект на данни е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез информацията, събрана за него като име, геолокация, ЕГН/ЛНЧ или биометрични данни. Терминът се използва специално в GDPR, който предоставя права за поверителност на субектите на данни.