Общи условия за използване на уебсайт www.obshti-uslovia.com

Настоящият документ има характера на общи условия по смисъла на чл. 298 от Търговския, които уреждат отношенията между Pixadoro и потребителите на www.obshti-uslovia.com, включително всички уеб страници, разположение на уебсайта, изграден на посочения домейн и всички услуги, които се предоставят посредством същия.

www.obshti-uslovia.com се управлява от “Пиксадоро” ЕООД, с ЕИК 206777328, със седалище в гр. София и адрес на управление: ж.к. Връбница 2, бл. 632, вх. В, ап. 27, имейл за контакт с потребители: contact@obshti-uslovia.com. “Пиксадоро” ЕООД е и доставчик на услугите, които предлагат посредством уебсайта.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Използването на www.obshti-uslovia.com следва да бъде извършва съобразно настоящите общи условия, а поръчката на услуги от “Пиксадоро” ЕООД чрез интерфейса на уебсайта – след изричното им приемане.

Дефиниции

 1. За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
  1. “Сайт” или “Уебсайт” – www.obshti-uslovia.com и всички негови подстраници.
  2. “Потребител” – всяко лице, което използва услуги, предоставяни чрез Сайта.
  3. “Общи условия” – настоящия документ, както и всяка друга правнорелевантна информация, относима към използването на уебсайта, която е публикувана на същия от “Пиксадоро” ЕООД.
  4. Pixadoro – търговско дружество, регистрирано в Република България с регистрационни данни, посочени в преамбюлната част на настоящия документ.
  5. “Лични данни” – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
  6. “Договор за услуга” или “Договор” – правоотношението, което възниква между Потребител и “Пиксадоро” ЕООД при поръчка на услуга от уебсайта съобразно с посочените в настоящия документ правила.
  7. “Стандартни документи” – еднократно подготвени от Pixadoro документи, предназначение за използване като готови образци в уебсайтове на потребители с цел уреждане на отношенията по използване на същите.
  8. “Електронен магазин” – софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение. Чрез него се извършва продажба на стоки и/или услуги, посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите. Електронният магазин предоставя на клиента възможност за избор на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин. В него трябва да има възможност потребителят да въведе информация за контакт с него, адрес на доставка и да направи избор на метода за плащане. (§1, ДР, т. 87 от ЗДДС).
  9. “Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове” – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.
 2. Понятието “потребител”, по начина, по който същото се използва в настоящите общи условия, не е аналогично със законовото определение за “потребител” по смисъла на закона за защита на потребителите. Долкото Потребител по настоящите общо условия има качеството и на “потребител” съгласно ЗЗП, лицето има пълните законови права на потребител. Ако обаче услугите на “Пиксадоро” ЕООД се поръчват или пък уебсайта се използва от физическо лице в рамките на неговата стопанска или търговска дейност, получателят на услугата няма характера на потребител съгласно закона.

Използване на Стандартни документи

 1. Предоставянето на достъп до и възможност за сваляне на Стандартни документи е безплатна услуга, която се предоставя на всички Потребители от Pixadoro посредством уебсайта.
 2. Стандартните документи съдържат образец на общи условия за използване на уебсайт, посредством интерфейса, на който не могат да бъдат извършвани поръчки на стоки или услуг, както и образци на Политика за защита на личните данни и Политика за използване на бисквитки на уебсайт.
 3. Достъпът до услугата се предоставя свободно като потребителите могат да свалят на своето крайно устройство Стандартните документи във формат на файлове, четими от текстообработващи програми с разширение .docx, обединени в архивен файл, без каквото и да е задължение за насрещна престация от страна на Потребителите и без необходимост от обработване на лични данни на същите.
 4. Всеки Потребител, който използва услугата, описана в настоящия параграф следва да бъде наясно, че документите, съдържащи се в Стандартните документи са предварително подготвени образци, които не са специфично създадени за нуждата на Потребителя.
 5. Pixadoro не поема никакви гаранции относно съответствието на съдържанието на Стандартните документи с правилата и изискванията на общите и специални разпоредби на българското законодателство, както по принцип, така и в частност по отношение на специфичната дейност на потребителите.
 6. Потребител, свалил копие от Стандартните документи, има право да използва същите в своята дейност като ги възпроизведе на свой уебсайт или на уебсайта на трето лице, включително и във видоизменен вид.
 7. Стандартните документи могат да бъдат използвани от същия при следните ограничения:
  1. Потребителят не може да продава Стандартните документи на трети лица, нито да използва Стандартните документи за извличането на имотна облага от трети лица;
  2. При възпроизвеждане на Стандартните документи или изменени копия от същите Потребителят следва да запази активен линк (прекратка) към www.obshti-uslovia.com.
 8. Правилата за свободно използване на Стандартните документи са доразвити в лиценз за използване на същите, който е добавен към архивния файл на Стандарните документи.

Документи за Електронен магазин

 1. Посредством интерфейса на Уебсайта, Потребител може да направи поръчка за изготвяне на документи за управление на Електронен магазин.
 2. Изработването на документи за Електронен магазин се извършва на база предварително подготвен от Pixadoro алгоритъм за създаване на следните документи, по-долу за краткост “Документи за електронен магазин”:
  1. Общи условия за използване на Уебсайт;
  2. Политика за защита на личните данни;
  3. Политика за използване на бисквитки;
  4. Информация за регулиращи органи;
  5. Правила за идентифиакция и регистрация;
  6. Условия за доставка;
  7. Дормуляр за отказ;
  8. Формуляр за рекламация.
 3. В случай че използването на някой от посочените в предходната точка документи е неотносимо към дейността на Потребителя, направил поръчката, същият не се включва в Документите за електронен магазин.
 4. За да направи поръчка на Документи за електронен магазин Потребителят следва да извърши следното:
  1. Да попълни въпросник, разположен на Уебсайта, с достоверни данни относно своята дейност;
  2. Да направи поръчка, посредством Интерфейса на Уебсайта, за изработване на Документи за електронен магазин на база предоставените във въпросника по предходната точка данни;
  3. Да извърши плащане на услугата посредствим посочения по-долу в настоящите общи условия начин за плащане.
 5. С извършването на поръчка Потребителят сключва договор с Pixadoro за изработка на относимите към дейността на Потребителя документи, уреждащи използването на управляван от Потребителя или трето лице електронен магазин.
 6. Договорът по предходната точка се счита за сключен с момента на извършване на поръчка от страна на потребителя. Плащането на услугата не е елемент от фактическия състав на поръчката.
 7. Срокът за изпълнение на поръчката на Потребителя е 5 работни дни, считано от момента на извършване на плащането по т. 3.4.3.
 8. Pixadoro запазва правото си да откаже изпълнението на поръчка, ако посочените от Потребителя данни не отговарят на дейността на стандартен електронен магазин съобразно с посочените указания на страницата на услугата на Уебсайта. В случай на отказ Pixadoro следва да възстанови на Потребителя платената цена.
 9. Услугата се предоставя чрез изпращане на Документи за електронен магазин на предоставения от Потребителя имейл адрес. Документите се изпращат в вид на файлове с разширение .docx, събрани в архивен файл с разширение .rar и могат да бъдат съпътствани от указания за използване на документите в електронния магазин на потребителя.
 10. При получаване на документите Потребителят следва да прегледа същите в срок от 2 работни дни и, ако установи, че същите не могат да бъдат използвани в рамките на неговата стопанска дейност или пък съдържанието на същите не отговаря на очакванията на Потребителя, същият има право да се откаже от договора като отправи недвусмислено волеизявление в тази насока до Pixadoro.
 11. Pixadoro уважава всички искания на потребители за отказ от договора, които са отправени в срока по предходната точка без да изисква обяснения относно причините за несъответствие на Документите за електронен магазин с очакванията на потребителя.
 12. Ако Потребител упражни правото си на отказ по предходните точки, Pixadoro следва да възстанови на същия заплатената от Потребителя цена посредством посочен от Потребителя платежен метод като Pixadoro има право да приспадне разходите по връщане на платената цена.
 13. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
 14. Pixadoro не носи отговорност за некоректно предоставена информация от Потребителя в дигиталния въпросник, предхождащ поръчката на услугата.
 15. Pixadoro има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител. Потребител може да бъде счетен за некоректен, когато:
  1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
  2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
  3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.
 16. Потребителят може да направи плащане на услугата чрез използване на платежна дебитна или кредитна карта посредством използване на услугата на Stripe – платежен оператор, с който Pixadoro им сключен договор за обработване на плащания за услуги от крайни потребители.
 17. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от получаването на потвърждение за поръчката, но не по-късно от момента, в който получи от Pixadoro изпълнение по договора, а именно момента, в който Pixadoro изпрати на посочения от Потребителя имейл адрес готовите Документи за електронен магазин.
 18. За да упражни правото си по предходната точка, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Pixadoro за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Отговорност за услугите и използването на Уебсайта

 1. Преди да направи поръчка на Стандартни документи Потребителят се съгласява, че Pixadoro не поема отговорност относно вредите, които Потребителят би понесъл от използване на съответните документи в свой уебсайт или електронен магазин, както и в такива, управлявани от трети лица.
 2. Pixadoro гарантира, че Документите за електронен магазин, изготвени при поръчка на съответната услуга отговарят на изискванията на законодателството на Република България и са съобразени с дейността на Потребителя, описана от същия във въпросника, съпътстващ поръчката.
 3. Отговорността на Pixadoro за вреди, понесени от Потребителя във връзка с използване на Документи за електронен магазин е ограничена до размера на заплатената от Потребителя цена на услугата като Потребителят се съгласява, че отговорността на Pixadoro не включва отговорност за пропуснати ползи.
 4. Pixadoro не дава никакви изявления или гаранции относно състоянието или функционалността на Сайта, включително и по отношение на достъпа до същия.
 5. Използвайки Сайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите. Търговецът не носи отговорност за каквито и да е вреди, включително директни такива и пропуснати ползи в следствие на използване на Сайта.
 6. Pixadoro си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Интелектуална собственост

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Pixadoro и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Pixadoro, Pixadoro има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Pixadoro.
 4. Клаузите на настоящия раздел не се отнасят до използването на Стандартните документи, уговорките по отношение на които следва да се считат за специални спрямо настоящите.

Допълнителни разпоредби

 1. Pixadoro има правото да променя настоящите общи условия в съответствие с правилата на българското законодателство.
 2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка.
 3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения
 4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.